0850 460 95 75

رادیولوژی

درباره بخش

رادیولوژی استفاده از اشعه ایکس و دیگر روش های تصویربرداری برای تشخیص و درمان در پزشکی است. از زمانی برای اولین بار در سال 1895 ویلهلم کنراد رنتنگ اولین لوله اشعه ایکس را کشف کرد فن آوری تصویربرداری پزشکی، به یکی از سریع ترین و پویاترین علوم در حال توسعه در خدمات بهداشتی و سلامت تبدیل شد. اشعه X با استفاده در توموگرافی کامپیوتری ((CT .وارد دنیایی دیگر شد, این علم در کنار آن با اضافه شدن سونوگرافی و سیستم های رزونانس مغناطیسی ( (MRIدر شاخه ی تصویربرداری و تشخیص پزشکی تسریع شد.
امروزه با اضافه شدن نرم افزارهای پیشرفته سیستم مولتی اسلایس سیستم توموگرافی، سیستم های رزونانس مغناطیسی ((MRI قادر به گرفتن تصویر از تمام بدن در یک زمان بسیار کوتاه هستیم، PET، PET / CT در این زمان معرفی شده است. در تکنولوژی های درمان؛ توسعه دستگاه های درمانی مرتبط با سرطان، به ویژه در سال های اخیر، یکی از مهم ترین تحولات در درمان این بیماری ها است.
در این روند از سال 1990 با توسعه بخش بهداشت و درمان در ترکیه تصویربرداری پزشکی نقش مهمی در فناوری های تشخیصی و درمانی ایفا کرده است. پیشرفت های تکنولوژی پزشکی در جهان از سوی موسسات بهداشت عمومی و خصوصی و سرمایه گذاران در کشور ما دنبال می شود.

این واحد از در روزهای هفته 09:00 تا 17:00 و شنبه ها از09:00 تا 14:00 فعال می باشد.

پزشکان بخشها