0850 460 95 75

میکروبیولوژی و بیماریهای عفونت

درباره بخش

متخصص در تشخیص و درمان بیماری های ناشی از میکروارگانیسم ها مانند بیماری های عفونی, میکروب شناسی بالینی، باکتری ها، ویروس ها، انگل ها و قارچ ها می باشد.

در آزمایشگاه میکروبیولوژی بالینی، آزمایشات بر روی باکتریولوژی (تشخیص نوع باکتری)، ویروس شناسی (تشخیص نوع ویروس)، قارچ شناسی، انگل شناسی (تشخیص نوع انگل) و سرولوژی (علم تحقیق در مورد آنتی بادی ها علیه میکروارگانیسم ها در خون) و تعیین نوع آنتی بیوتیک و داروی ضد میکروارگانیسم انجام می شود.

در آزمایشگاه میکروبیولوژی بالینی که بخش تشخیص بیماری های عفونی و میکروب شناسی بالینی را تشکیل می دهد، آزمایش های متعددی برای تعیین میکروارگانیسم هایی که باعث بیماری می شوند، انجام می شود.




آزمایشگاه به طور 24 ساعت خدمات ارائه می دهد.

پزشکان بخشها