0850 460 95 75

بیماری های ریوی

درباره بخش

همانطور که می دانیم تنفس ما را به زندگی متصل می سازد. ریه های ما در داخل قفسه سینه ما واقع شده اند و اکسیژن موجود درتنفس را با خون برای بقای زندگی ما مخلوط می کنند. همچنین دی اکسید کربن خون را از بین می برند. ریه های ما به یکی از مهم ترین چرخه های زندگی اختصاص داده شده است.

در کلینیک سرپایی ما، تصویربرداری رادیولوژیک (اشعه X، توموگرافی قفسه سینه)، آزمایشات خلط، آزمایش عملکرد ریوی، آزمایشات پوستی آلرژیک برای بررسی بیماری های آلرژیک انجام می شود.

آغاز روند درمان زودرس در بیماری های قفسه سینه و ریه باعث جلوگیری از پیشرفت بیماری به سمتی که حیات شخص تحت تاثیر آن قرار گیرد را کاهش می دهد.

درمانگاه قفسه سینه هر روزه از ساعت 09:00 تا 16:00 فعال می باشد.

پزشکان بخشها