0850 460 95 75

فیزیوتراپی وطب توانبخشی

درباره بخش

فیزیوتراپی (طب فیزیکی)؛ در درمان بیماریهای مختلف در ارتباط با سایر روشهای درمانی یا به تنهایی می تواند با اعمال روشهای مختلف، گرما، نور، جریان الکتریکی، مانند ورزش، و عوامل درمانی غیره و استفاده از روش ها و تکنیک های فیزیکی در بهبود بیماران یاری کند. گر چه این روشها اگر به درستی مورد استفاده قرار گیرند بسیار موثر هستند، ممکن است باعث ایجاد اثرات نامطلوب جدی نیز شوند. بنابراین، این روشها قطعا باید تحت نظارت پزشک مورد استفاده قرار گیرد.

توانبخشی به معنی تعمیر، بهبودی و تنظیم مجدد می باشد. این شاخه از علم جهت حفظ و بهبودی در زندگی اجتماعی، حرفه ای و فیزیولوژیکی بیمار و معلول و دستیابی به حداکثر توانایی برای حفظ زندگی عادی ایجاد شده است. به عبارت دیگر این طب درمانی و برنامه های کاربردی آن برای به دست آوردن استقلال فیزیکی، روحی، اجتماعی و اقتصادی بیماران و معلولین طراحی شده است.

علاوه بر تمام درمان های دارویی، پزشکان طب فیزیکی و توانبخشی تنها گروه پزشکی هستند که روش های فیزیوتراپی (ورزش، عوامل فیزیوتراپی و غیره) را نیز به بیماران خود ارائه می دهند و همچنین با هدف بهبود کیفیت زندگی با بازسازی توان آنها و در نتیجه سیستم عضلانی اسکلتی بیماران به طور کلی با تمام علل و عواقب آن روبرو می شوند.

واحد فیزیوتراپی و توانبخشی از ساعت 09:00- 17:00 و شنبه ها از ساعت 09:00 - 13:00 پذیرای بیماران می باشد.

پزشکان بخشها