0850 460 95 75

بخش اورژانس


بخش اورژانس؛ شامل پزشکان متخصص و یک تیم بالینی حرفه ای از زنان و زایمان، اطفال، جراحی عمومی، داخلی، بیهوشی, احیا و ارتوپدی, تروما است. این بخش بدون وقف به طور 24 ساعته با تمام متخصصین ، واحدهای تشخیصی و آمبولانس کامل مجهز ارائه ی خدمات می کند.

بخش اورژانس 24 ساعته ارائه خدمت می کند (شامل تعطیلات آخر هفته و رسمی).